29.05.2013, autor: VČ, kategorie: Putování Svatou zemí

Životodárná řeka Jordán

Životodárná řeka Jordán
Jordán - Jardenit

Popis místa - Jordán

Jordán je nejznámější a nejdůležitější řekou Izraele. Pramení na severu v Golanských výšinách na svazích Hermonu a má tři prameny. Protéká bývalým jezerem Hule a vlévá se do Genezaretského jezera, odkud pokračuje na jih až do Mrtvého moře. Má délku zhruba 330 km. Pro Izrael je Jordán stejně významný jako Nil pro Egypt nebo Amazonka pro Brazílii. Je řekou života. Izraelité se po jejím překročení dostali do země zaslíbené...

Jardenit je místo, kde poutníci smáčí (nejen) svoje nohy ve vodách této posvátné řeky a připomínají si zde křest Ježíše Krista i křest svůj. Není to sice místo, kde byl Ježíš autenticky pokřtěn Janem Křtitelem, ale je to voda Jordánu, ve které byl pokřtěn.

Autentické místo Ježíšova křtu leží v Jordánsku na východním břehu Jordánu. Severně od Mrtvého moře protéká malý potok zvaný Vádí Kharar. Právě tady Jan Křtitel pokřtil Ježíše Krista. K místu, kam pravidelně směřují davy poutníků, vede dlážděná cesta. Izrael je odtud coby kamenem a hlavně srdcem dohodil...

Citát z Bible - Ježíšův křest

Lidé byli plni očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi, není-li on snad Mesiáš. Na to Jan všem řekl: „Já vás křtím vodou. Přichází však někdo silnější než já; nejsem ani hoden, abych rozvázal řemínek jeho obuvi; on vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce, aby pročistil svůj mlat a pšenici shromáždil do své sýpky; ale plevy spálí ohněm neuhasitelným.“ A ještě mnohým jiným způsobem napomínal lid a kázal radostnou zvěst. Ale když káral vládce Heroda kvůli Herodiadě, manželce jeho bratra, a za všechno zlé, co činil, Herodes všechno dovršil ještě tím, že dal Jana zavřít do vězení. Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“ (Lk 3,15-22)