29.05.2013, autor: VČ, kategorie: Putování Svatou zemí

Vystoupat výš, na horu Tábor

Vystoupat výš, na horu Tábor
Výhled z hory Tábor

Popis místa - hora Tábor

Vystoupat na vrchol hory Tábor je pro svatozemské poutníky zážitek nejen díky dalekému rozhledu po galilejské krajině... Tato hora má pro křesťany velký význam. Podle Nového zákona a podle křesťanské tradice se právě tady uskutečnilo proměnění Pána Ježíše. Nejstarší zprávy o Táboru jako o místu proměnění Ježíše pocházejí ze 4. století, zvláště od Origena a jiných církevních otců.

Na hoře je vystavěna bazilika Proměnění Páně z roku 1924 na návrh architekta Barluzziho. Římsko-syrský styl připomíná stavbu ze 4. až 7. století po Kristu. Bazilika má dvě podlaží, dvě věže a je trojlodní. Horní část apsidy nad hlavním oltářem zkrášluje zlatá mozaika zobrazující proměnění Ježíše. Vpravo od něho je vyobrazen prorok Eliáš a Mojžíš; níže pak tři apoštolové: Petr, Jakub a Jan. Události proměnění je možné nalézt u všech třech synoptických evangelistů (Mt 17,1-9, Mk 9,2-9, Lk 9,28-36). Dále je zmínka také v 2 Pt 1,16-18. Návštěva hory Proměnění proměňuje nejedno poutnické srdce...

Citát z Bible - Ježíšovo proměnění na hoře Tábor

Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš jen Petra, Jakuba a Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. A byl proměněn před jejich očima. Jeho šat byl zářivě bílý, jak by jej žádný bělič na zemi nedovedl vybílit. Zjevil se jim Eliáš a Mojžíš a rozmlouvali s Ježíšem. Petr promluvil a řekl Ježíšovi: „Mistře, je dobré, že jsme zde; udělejme tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Nevěděl, co by řekl; tak byli zděšeni. Tu přišel oblak, zastínil je a z oblaku se ozval hlas: „Toto jest můj milovaný Syn, toho poslouchejte.“ Když se pak rychle rozhlédli, neviděli u sebe již nikoho jiného než Ježíše samotného. Když sestupovali z hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. (Mk 9,2-9)