30.05.2013, autor: VČ, kategorie: Putování Svatou zemí

Od společného stolu na Sionu do opuštěných Getseman - Jeruzalém

Od společného stolu na Sionu do opuštěných Getseman - Jeruzalém
Socha krále Davida - Sion

Popis míst - Jeruzalém, Sion, Getsemany

Hora Sion oslovuje poutníky třemi významnými místy. Křesťané na Sionu chválí Spasitele především ve Večeřadle. Právě zde ustanovil Ježíš Kristus eucharistii, svátost kněžství, svátost smíření. Tady se modlil velekněžskou modlitbu, umýval nohy apoštolům, zjevoval se jim po svém zmrtvýchvstání, seslal Ducha svatého. Nyní je toto místo sálem. Po téměř 500 let sem měli křesťané vstup zakázán a až papeži Janu Pavlu II. byla na tomto místě dovolena sloužit mše sv. Nedaleko Večeřadla je vystavěn kostel Usnutí Panny Marie a na jiném místě, v blízkosti Večeřadla, se židé modlí u hrobky krále Davida.

V lokalitě zvané Getsemany se nachází bazilika Agónie. Říká se jí také bazilika Národů, protože se na financování její stavby podílelo 16 národů. V roce 379 tu byla vystavěna svatyně, kterou pak v roce 614 zničili Peršané. Další bazilika ze 12. století byla taktéž zničena. Nynější svatyně je postavena na návrh architekta Barluzziho. Uvnitř baziliky, na dlažbě před hlavním oltářem, se nachází skála, na které se podle tradice Ježíš modlil a potil krví. V těsné blízkosti baziliky ve stejné lokalitě je Getsemanská zahrada a asi 100 metrů odtud jeskyně Zatčení. Je to vlastně kaple, připomínající událost, kdy byl Pán Ježíš zrazen Jidášem a následně zatčen. Vedle jeskyně stojí kostel Hrobu Panny Marie.

Citát z Bible - poslední večeře

Nastal den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit velikonoční beránek. Ježíš poslal Petra a Jana a řekl jim: „Jděte a připravte nám beránka, abychom slavili velikonoční večeři.“ Oni mu řekli: „Kde chceš, abychom ji připravili?“ Řekl jim: „Když vejdete do města, potkáte člověka, který nese džbán vody. Jděte za ním do domu, do něhož vejde, a řekněte hospodáři: Mistr ti vzkazuje: Kde je světnice, v níž bych jedl se svými učedníky velikonočního beránka?‘ A on vám ukáže upravenou velkou horní místnost; tam připravte večeři.“ Odešli a nalezli všechno, jak jim řekl, a připravili velikonočního beránka. Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. Řekl jim: „Velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka, dříve než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím.“ Vzal kalich, vzdal díky a řekl: „Vezměte a podávejte mezi sebou. Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží.“ Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy: „Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.“ A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za vás prolévá.“ (Lk 22,7-20)