29.05.2013, autor: VČ, kategorie: Putování Svatou zemí

Nazaret – domov Svaté Rodiny

Nazaret – domov Svaté Rodiny
Nazaret - ulice

Popis místa - Nazaret

Hlavním městem severní části Izraele je Nazaret ležící v historickém regionu Dolní Galilea. Město je významným křesťanským poutním místem. Poutníka, hledícího od kostela St. Gabriel dolů na panorama Nazareta, upoutá především bazilika Zvěstování Páně, která je dominantou města a místem, kde si křesťané připomínají událost zvěstování Panně Marii. Na přední straně baziliky se ve výšce tyčí bronzová socha Vykupitele, pod ní je scéna zvěstování a dále čtyři evangelisté.

 

Vnitřek představuje dva kostely, jeden na druhém. Ve spodním kostele se nachází byt Panny Marie; horní kostel je zasvěcen Panně Marii, Matce Církve. Hlavním místem dolního kostela je Jeskyně Zvěstování, kde stojí nápis: „Zde se Slovo Tělem stalo“.

 

Nedaleko baziliky Zvěstování je kostel sv. Josefa, pod kterým se nachází krypta zasvěcená Svaté Rodině. Zde stál dům anebo dílna sv. Josefa a Svaté Rodiny.

 

Citát z Bible - zvěstování Panně Marii

Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“ Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“ Anděl jí odpověděl: „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní říkalo, že je neplodná. Neboť ‚u Boha není nic nemožného‘.“ Maria řekla: „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.“ Anděl pak od ní odešel. (Lk 1,26-38)