29.05.2013, autor: VČ, kategorie: Putování Svatou zemí

Galilea plná zázraků

Galilea plná zázraků
Tabgha - kameny ve tvaru srdce

Popis míst - Galilea (Kána Galilejská, Kafarnaum, Tabgha)

Místem prvního zázraku Ježíše Krista se stalo městečko Kána Galilejská ležící nedaleko Nazareta. Ježíš tu učinil zázrak na svatbě (viz Jan 2,1-11), když jako host proměnil vodu ve víno na přímluvu své matky Marie. V souvislosti s touto událostí tady křesťané v roce 1906 postavili kostel Zázraku proměnění vína (v syrsko-románském stylu). Stavba má dvě podlaží a stojí na zříceninách byzantského chrámu z 5. století, který byl pravděpodobně domem, kde se svatba uskutečnila. V kostele se konají obřady pro manžele, při nichž si obnovují svoje manželské sliby, anebo zde snoubenci uzavírají svátost manželství.

Další galilejské město úzce spjaté s Ježíšovým působením v této oblasti je Kafarnaum. Název je odvozen od slov Kafr Nahum, což znamená "Město potěšení". Již od dávných dob tudy vedla známá obchodní cesta do Damašku. Pro křesťany má toto město význam díky delšímu působení Ježíše Krista. Kafarnaum se stalo středem jeho působení a jeho městem. Ježíš tu vykonal mnoho zázraků (evangelia popisují 12) – uzdravil např. Petrovu tchýni, ochrnutého, vzkřísil dceru Jairovu... V Kafarnaum si může poutník prohlédnout pozůstatky synanogy ze 3. století vystavěné na základech starší synagogy, kde Ježíš kázal. Blízko synagogy stojí chrám sv. Petra z roku 1990 (jeden z nejnovějších ve Svaté zemi). Je vystavěn nad základy domu z 1. století před Kristem, kam se podle tradice přiženili apoštolové Ondřej a Petr a v němž bydlel sám Ježíš.

Nedaleko Kafarnaum leží Tabgha (nebo také Heptapegon – Sedm pramenů). V roce 1934 tady architekt Barluzzi postavil kostel Primátu sv. Petra na původních základech kostela z 5. století, stojící na místě, kde se Ježíš třikrát zjevil apoštolům po svém zmrtvýchvstání a jedl s nimi rybu po jejich neúspěšném rybolovu. Uvnitř kostela je skála nazývaná Mensa Christi – Kristův stůl. Je to taky místo, kde Ježíš potvrdil Petrovi primát po jeho vyznání, že Ježíše miluje (Jn 21,1-19). Poblíž kostela Primátu sv. Petra je vystavěn kostel Rozmnožení chlebů a ryb, ve kterém se nacházejí nejkrásnější mozaiky ve Svaté zemi. Před hlavním oltářem je mozaika znázorňující dvě ryby a uprostřed nich košík s pěti chleby. Zde se připomíná Ježíšovo zázračné rozmnožení chlebů a ryb (viz např. Jn 6,1-15).

Citát z Bible - „To je Pán!“ - Ježíš se zjevuje učedníkům u Genezaretského jezera

Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiadského. Stalo se to takto: Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl: „Jdu lovit ryby.“ Odpověděli mu: „I my půjdeme s tebou.“ Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl: „Děti, nemáte něco k jídlu?“ Odpověděli: „Nemáme.“ Řekl jim: „Hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete.“ Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: „To je Pán!“ Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil si plášť – byl totiž svlečen – a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi – nebyli daleko od břehu, jen asi dvě stě loket – a táhli za sebou síť s rybami. Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl: „Přineste několik ryb z toho, co jste nalovili!“ Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb, bylo jich sto padesát tři; a ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl: „Pojďte jíst!“ A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat: „Kdo jsi?“ Věděli, že je to Pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim; stejně i rybu. To se již potřetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení. Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Pas mé beránky!“ Zeptal se ho podruhé: „Šimone, synu Janův, miluješ mne?“ Odpověděl: „Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: „Buď pastýřem mých ovcí!“ Zeptal se ho potřetí: „Šimone, synu Janův, máš mne rád?“ Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu: „Pane, ty víš všecko, ty víš také, že tě mám rád.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé ovce! (Jan 21,1-17)