15.11.2023, autor: VČ, kategorie: Putování Svatou zemí

Betlém – místo, kde se zrodila Láska

Betlém – místo, kde se zrodila Láska
Kostelík "Gloria in excelsis" na Poli pastýřů v Betlémě

Popis místa- Betlém

Některé dokumenty hovoří o tom, že asi ve 14. století před Kristem se Betlém nazýval Bit Laham (Dům bohyně Laham?). Na území dnešního Betléma byly ve vykopávkách nalezeny pozůstatky mlýnů a pekáren. Lidé, kteří tudy v dřívějších dobách procházeli v karavanách a směřovali dál do pouště, si právě zde obstarávali zásoby – chléb pečený v Betlémě. Proto je název města odvozený od Bet Lehem – Dům chleba. První dějiny Betléma začínají narozením krále Davida. Toto judské město je ale především známé událostí narození Ježíše Krista.

Snad každý poutník, který zavítá do Betléma, touží položit svoje ruce anebo svoje srdce na čtrnácticípou hvězdu označující místo narození Ježíše Krista. Tato poměrně malá, stříbrná hvězda Naděje budí pozornost mnoha lidí a mění jejich nitro... Než se poutník dostane k tomuto místu, musí nejprve vejít malým hlavním vchodem vedoucím do baziliky Narození Páně a pak projít až ke schodům směřujícím do jeskyně Ježíšova narození.

První sakrální stavbu zde nechal zbudovat Konstantin v roce 326 na místě, kde byla podle svědectví biskupa Euzébia antická svatá jeskyně, kterou pokryl Hadrián pohanským chrámem. V roce 538 zničili baziliku Samaritáni. V roce 540 císař Justinián postavil novou baziliku, jejíž komplex se v základním půdorysu zachoval až do dnešních dnů.

Jeskyně Narození je dlouhá 12 m, na výšku i na šířku má 3 m. Oltář Narození Páně (patřící ortodoxním Řekům) pokrývá apsida, pod níž je mramorová deska s již zmiňovanou čtrnácticípou stříbrnou hvězdou. Vpravo od oltáře je jeskyně Mágů, kde je dovoleno sloužit katolickou mši sv. O Vánocích je sem při půlnoční mši přinášeno Jezulátko a pokládáno do připravených jesliček.

Každý den brzy ráno je možné se v jeskyni Narození zúčastnit mše, kterou slouží bratři františkáni, a v ranním tichu meditovat na tomto mystickém místě o narození Boží lásky...

Citát z Bible - narození Ježíše

Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. (Lk 2,1-7)