28.05.2013, autor: VČ, JJ, kategorie: Slovníček základních pojmů

Svatá země

Svatá země
Svatá země - Svaté město Jeruzalém

Svatá země (lat. Terra sancta)

je území nacházející se převáženě v dnešním Izraeli, resp. jiných zemích Blízkého východu. Vznik tohoto expresivního názvu je spojován především s proběhlými významnými (posvátnými) událostmi křesťanů, židů i muslimů.

Svatá země (Země zaslíbená) je zemí patriarchů. Do země Svaté přichází z dalekého Uru Abrahám, aby se mu splnil slib, který mu dal Hospodin (Gn 12,1-3). Svatá země je zemí Izáka, Jakuba, ale i soudců, významných králů (Saul, David, Šalamoun) a zemí proroků (Izaiáš, Jeremiáš, Eliáš,...). Především je ale zemí Ježíše Krista, který se narodil v Betlémě, žil v Nazaretě a hlásal evangelium nejen po celém kraji, ale i za jeho hranicemi, a zemřel v Jeruzalémě. Právě z tohoto důvodu se o Svaté zemi hovoří jako o pátém evangeliu a druhém domovu každého křesťana.

Dohromady uctívá Svatou zemi několik miliard lidí po celém světě. Díky tomu patří mezi nejnavštěvovanější posvátná místa. Nejvýznamnější místa Svaté země lze dnes navštívit například v rámci organizovaných zájezdů.