29.05.2013, autor: VČ, kategorie: Putování Svatou zemí

Město chvalozpěvů Ain Karem

Město chvalozpěvů Ain Karem
Ain Karem - Zachariášův chvalozpěv

Popis místa - Ain Karem

Malé město Ain Karem, ležící 8 km jihozápadně od Jeruzaléma, je podle tradice místem, kde se Panna Maria setkala se sv. Alžbětou (Lk 1,39-55) a kde se narodil sv. Jan Křtitel (Lk 1,57-80). Bazilika Navštívení Panny Marie v Ain Karem leží na svahu; při vstupu na nádvoří vítá poutníka železná tepaná brána, za kterou je zeď, na níž jsou tabule s keramickými deskami a textem chvalozpěvu Panny Marie "Magnificat" ve 41 světových jazycích včetně češtiny. Celý komplex je zasazen do sadu jehličnatých stromů a zeleně. Chrám, který nechal v roce 1939 vystavět Antonio Barluzzi, italský architekt, je rozdělený na horní a dolní část.

Hledí-li poutník od baziliky Navštívení Panny Marie na městečko Ain Karem, zahlédne nedaleký kostel Narození sv. Jana Křtitele, ležící v jeho středu. Zde na nádvoří jsou na stěnách desky se Zachariášovou modlitbou "Benedictus". Tento hymnus je zde v různých jazycích a opět nechybí v češtině. V kostele se nachází jeskyně "Benedictus" s oltářem a pod ním místo s hvězdou z bílého mramoru – místo narození Jana Křtitele.

Citát z Bible - Navštívení Panny Marie

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna Duchem svatým a zvolala velikým hlasem: „Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána? Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle. A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána.“ Maria řekla: „Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně; vladaře svrhl z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům navěky.“ Maria zůstala s Alžbětou asi tři měsíce a pak se vrátila domů. Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina: narodil se jí syn. (Lk 1,39-57)